Roll Upy ECONOMY

Roll Upy ECONOMY

  • 4 formaty – 85 x 200, 100 x 200, 150 x 200,  120 x 200 cm lub 200 x 200

Cennik – roll upy Economy1440 dpi

Roll Upy Standard Baner 440g